טלפון לשירות והזמנות:
054-4413018 ,072-2421555 E-mail:qprintstudio@gmail.com
כתובתינו: סניף ראשי: רח' חלוצי התעשיה 100,מפרץ חיפה
0
מוצרים בסל הקניות
עגלת הקניות שלך ריקה!
en ru he
התחבר / הרשמה

משלוח

מדיניות מסירת ההזמנה

פריטים שהתמורה עבורם שולמה באמצעות אתר זה יכולים להיות מסופקים בשטח מדינת ישראל בלבד (לא כולל אולם היוצאים לחו"ל).
עם קבלת הזמנתכם, הנכם מתבקשים לבדוק, בקפידה, את תוכן החבילה. אם ימצאו אילו שהם הבדלים בין הזמנתכם לבין הפריט שקיבלתם, הנכם נדרשים לפעול בהתאם לאמור להלן בפרק "מדיניות החזרת פריטים".

עלויות טיפול ומשלוח

דמי טיפול, אריזה ומשלוח עבור משלוחים בארץ יפורסמו בסל קניות,המחירים יקבעו על פי גודל הרכישה ומשקל החבילה. קיופרינט דיגיטל שומרת לעצמה לשנות את מחיר המשלוח בכל עת. מסירת ההזמנה נעשית באמצעות מסירה אישית לידי המזמין,מקבל החבילה מתחייב להציג ת.ז לשליח אשר תואמת לכרטיס אשראי שחוייב בפועל.במידה ולא תוצג ת.ז התואמת את מקבל החבילה והמשלם בפועל על המוצר,קיופרינט דיגיטל שומרת לעצמה את הזכות לבטל את העסקה ולא למסור את החבילה וכרטיסכם יזוכה חוץ מעלות המשלוח.

מסירת המשלוחים תתבצע בימים א-ה בין השעות 8:00-17:00, ימסר המשלוח תוך 7 ימי עסקים מיום ההזמנה. מועדי מסירת המשלוחים אין חלים על משלוחי גוביינא מסוג מזומן, אשר יבוצעו תוך פרק זמן סביר, לאור נהלי בטחון בקרות מחשוביות וכספיות המבוצעים על ידי חברת המשלוחים בשל מהות המשלוח.

קיופרינט דיגיטל לא תהיה אחראית לאיחורים במסירת משלוחים הנגרמים בגין כתובת בלתי מדויקת או מסיבות הקשורות לשולח או לנמען או מנסיבות המהוות כוח לעיון ואו שאינן בשליטתה של חברת המשלוחים או חברת קיופרינט דיגיטל .

חברת המשלוחים תשמור אצלה למשך 90 ימים מהיום בו נמסר המשלוח לנמען את חתימת מקבל המשלוח.

במידה והמשלוח לא נמסר לנמען מסיבה אשר אינה קשורה בחברת המשלוחים או בחברת קיופרינט דיגיטל לאחר שלושה נסיונות מסירה ו/או לא נדרש על ידי הנמען או שהלה מסרב לקבלו, יוחזר המשלוח ללקוח על חשבונו. אם הלקוח יסרב לקבל את המשלוח המוחזר, תהיה רשאית החברה, לאחר מתן הודעה בכתב ללקוח, לאחסן או למכור את המשלוח על פי שיקול דעתה הבלעדי.במקרה כאמור, לא תהיה ללקוח, ולכל אדם או גוף כל טענה או תביעה כנגד החברה ואו מי מטעמה בקשר לכל אובדן, גניבה או נזק למשלוח וכן, בקשר לקבלת סכומים שיתקבלו בגין מכירת משלוח כאמור.

בכל מקרה בו לא נמסר המשלוח לתעודתו כאמור והחברה הסכימה, לבקשת הלקוח ו/או על פי שיקול דעתה הבלעדי, להשאיר את המשלוח המחסני החברה, ישאר המשלוח במחסני החברה למשך תקופה שלא תעלה על -3 חודשים, והלקוח ישלם לחברה דמי אחסנה בגינו בסכום של 15 ש”ח בתוספת מע”מ לכל יום אחסנה.
החל מהיום בו נמסרה ללקוח הודעה על אי מסירת משלוח כאמור. הסכום האמור צמוד במלאו למדד המחירים לצרכן.